ZUS każdego roku waloryzuje renty i emerytury. Doroczne marcowe zwiększenie nie musi stanowić jedynego źródła dochodów dla seniorów. Polski układ emerytalny przewidział pokaźną liczbę dodatków, ekwiwalentów i bonusów do bazowych emerytur. Kto i na jakie dodatki może się spodziewać.

Dodatki do świadczeń - konkretna lista

pixabay.com

Dodatek pielęgnacyjny - świadczenie, dodawane dość wielkiej liczbie starszych obywateli. Przysługuje się każdemu emerytowi powyżej 75. roku życia. Kwota takiego dodatku pielęgnacyjnego wynosi 229,91 zł co miesiąc. Do tego dodatku też należą emeryci młodsze, ze względu na niezdolność do podjęcia pracy lub samodzielnej egzystencji albo potrzebują stałej opieki. Zasiłek pielęgnacyjny wypłaca się według opinii lekarza-orzecznika wskazanego przez ZUS.

Dodatek kombatancki - koszt wysokości 229,91 zł. Należy do każdego seniora, który zgodnie z ustawą z 24 stycznia 1991 roku o Kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych, posiadają wydane przez Urząd ds. Kombatantów zaświadczenie stwierdzające okresy bycia represjonowanym. Wsparcie dołącza się do innych przewidzianych przez ZUS benefitami emerytalnymi - dla seniorów, które wbrew posiadania statusu kombatanta nie pobierają renty lub emerytury. Do świadczenia kombatanckiego przysługują jeszcze inne dodatki.

Kompensacja do emerytury kombatanckiej. Możliwy do skorzystania dla osób, pobierających świadczenie dla kombatantów. Wynosi on 34,49 zł.

Ryczałt energetyczny jest kolejnym wsparciem finansowym dla seniorów pobierających świadczenie kombatanckie. Kwota"dodatku energetycznego" dla kombatantów, ofiar represji wojennych i okresu powojennego, a także seniorów pobierających emeryturę dla żołnierzy górników oraz wdów po nich to 171,41 zł brutto.
Nauczyciele, którzy w trakcie okupacji pomagali Polskiej myśli oświatowej i planowali tajne komplety nauczycielskie mogą spodziewać się na dodatkowe wsparcie finansowe. Kwota za tajne nauczanie wynosi 229,91 zł brutto na miesiąc. Zapis o dodatku potwierdzony został w Karcie Nauczyciela. Wypłata wsparcia dotyczy każdej osoby, która przed 1 września 1939 nauczała w polskojęzycznych szkołach na terenie III Rzeszy lub Wolnego Miasta Gdańska.

Dodatek dla sieroty zupełnej to wyjątkowa emerytura dla osób pobierających rentę rodzinną po zmarłych rodzicach. 432,12 zł brutto płaci się tym, którzy straciły obu rodziców. Zwrócimy uwagę, że wsparcie przysługuje się wszystkim sierotom, zatem w przeciwieństwie do podstawowej kwoty renty rodzinnej, nie jest uzależniona od liczby pobierających emeryturę osób.
Na 229,91 zł we wsparciu na miesiąc spodziewać się może każdy, kto jako żołnierz zastępczej służby wojskowej został wysłany na przymusowe prace do kopalń węgla, zakładów rud uranu, kamieniołomów i batalionów budowlanych. Emerytura płaci się przez ZUS na zasadzie zaświadczenia z WKU. Aby się o nie ubiegać warto wypełnić wniosek o wspierającą emeryturę dla byłych żołnierz górników.

Wsparcia finansowego mogą też się spodziewać osoby wywiezione na przymusowe prace w obozach pracy i gułagach III Rzeszy i ZSRR. Emerytura dla osób deportowanych płaci się na zasadzie postanowienia dyrektora Urzędu ds. Kombatantów. Wsparcie przysługuje się się za każdy przepracowany cały miesiąc w obozie, nie dłużej jednak niż za 20 miesięcy całkowitej pracy przymusowej. Wysokość dodatku jest obliczana indywidualnie. Maksymalna wartość comiesięcznego dodatku to 229,91 zł. Dodatek nie łączy się z dodatkiem kombatanckim i dodatkiem za tajne nauczanie.

Dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego. Świadczenie przysługuje osobom pobierającym renty inwalidzkie, które zostały poszkodowane w wyniku starć wojennych. Kwota dodatku to 880,26 zł brutto miesięcznie.

Jak informował portal „Życie”: Jak się pozbyć od rybików w mieszkaniu? Są cztery proste sposoby na pożegnanie z owadami

Przypomnij sobie: Adam z "Sanatorium miłości" po udziale w show w pełni przeobraził swoje życie. "Postanowiłem być wolnym"