Abonament RTV musi zapłacić każda osoba, która posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny (w domu, mieszkania, i jeszcze w aucie). Opłata abonamentowa jest naliczana raz, bez uwagi na to, z ile urządzeń włączamy.

pixabay.com

Płać za abonament RTV. W przeciwnym razie możesz się spodziewać na wysoką karę

Poszukiwanie przez kontrolerów osób nie płacących abonamentu RTV trwa. W celu Poczty Polskiej i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji znalazły się przypadki, gdy osoby kupiły narzędzie, ale np. telewizor nie został zarejestrowany.

Od stycznia do sierpnia, w trakcie kontroli osób, które zakupiły telewizor błąd znaleziono u blisko 10 tys. użytkowników. Całkowicie nałożono kary na pełną kwotę około 6,5 mln zł

Kara za uchylanie się od obowiązku opłacania abonamentu RTV wzrośnie do 735 zł.

Niedawno rząd wykazał aktualne postanowienie stawek abonamentowych RTV na przyszły rok, i również wyższych kar za olewania tej zasady. Kara za niepłacenie abonamentu RTV zwiększy się do 735 zł.

Aktualne stawki od 2021 r.

Od 2021 roku opłaty miesięczne za abonament RTV wzrośną:

 • 7,50 zł za radio (obecnie 7 zł),
 • 24,50 zł za radio razem z telewizorem (obecnie 22,70 zł).

Warto zwrócić uwagę, że opłata dokonywana na rzecz telewizji kablowej, satelitarnej czy platformy cyfrowej nie zwalnia z obowiązku płacenia abonamentu RTV! Abonament się płaci za używanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego, a nie za treści emitowanych programów.

Zapłacisz za abonament RTV z góry, wydasz mniej

Ciągle będą obowiązywać promocje dla osób, które opłacają abonament RTV z góry.

Opłata za radio:

 • 14,60 zł za dwa miesiące;
 • 21,60 zł za trzy miesiące;
 • 42,80 zł za sześć miesięcy;
 • 81,00 zł za cały rok kalendarzowy.

Opłata za radio razem z telewizorem:

 • 47,50 zł za dwa miesiące;
 • 70,60 zł za trzy miesiące;
 • 139,70 zł za sześć miesięcy;
 • 264,60 zł za rok kalendarzowy.

Kto może odebrać zwolnienie z obowiązku płacenia?

Zwolnienia z płacenia abonamentu RTV w przyszłym roku przysługują:

 • osobom, które ukończyły 75. rok życia.
 • niezamożnym emerytom
 • inwalidom pierwszej grupy
 • osobom z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy
 • osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osobom, które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne albo rentę socjalną
 • osobom niesłyszącym
 • osobom niewidomym
 • osobom, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50%
  przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym
 • osobom spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych
 • osobom, które korzystają ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 • osobom bezrobotnym
 • osobom posiadającym prawo do zasiłku przedemerytalnego
 • osobom otrzymującym zasiłek dla opiekuna
 • inwalidom wojennym i wojskowym
 • kombatato będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi

W jaki sposób i do kiedy płacić abonament RTV w przyszłym roku?

Abonament RTV 2021 można zapłacić we każdej placówce pocztowej oraz przez internet - na stronie Poczty Polskiej bez procentu.

Płacić można także w innych układach finansowych, ale może spowodować dodatkowe koszty.

Abonament trzeba zapłacić z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna.

Aby zapłacić za abonament RTV trzeba mieć 26-cyfrowy numeru rachunku bankowego abonenta, nadawany indywidualnie wszystkim abonentom w trakcie rejestracji odbiorników. Raz nadany numer rachunku bankowego jest stały i nie ulega zmianom.

Jeżei nie znasz indywidualnego numeru rachunku, na który musisz przelewać opłaty za abonament RTV, możesz go ustalić w następujący sposób:

 • na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. podając 8-cyfrowy numer identyfikacyjny abonenta (Ustal nrb po indywidualnym numerze identyfikacyjnym)
 • telefonicznie w dni robocze w godzinach 8-20, pod numerem (+48) 43 842 06 06 (opłata zgodnie z cennikiem operatora)

Masz zaległości abonamentu RTV? Kiedy następuje przedawnienie?

Za zwłokę w regulowaniu opłat abonamentowych naliczane są odsetki.

Zaległy abonament RTV przedawnia się po upływie 5 lat od dnia, kiedy powstał dług. Znaczy to, że jeżlei nie płaciłeś abonamentu od stycznia 2016 roku, w styczniu 2021 przedawni się należność za pierwszy miesiąc zwłoki, a nie cały, pięcioletni dług.

Jak informował portal "Życie PL": Twarz rewolucyjnego ruchu czy współpracownik SB? Lech Wałęsa ze względu Dariusza Piontkowskiego

Przypomnij sobie: Tysięcy dzieci mogli okazać się w poważnym niebezpieczeństwie. Co się stało 1. września w szkołach

Portal "Wiesz" pisał również: Konsumenci muszą mieć się na baczności, chorobotwórcze bakterie w znanym produkcie. GIS wyszedł z apelem, producent wycofuje partie